ΑΚΟΥΣΑΤΕ! ΑΚΟΥΣΑΤΕ!


Τα νέα μας:

ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Το ιστολόγιο έχει ολοκληρώσει τον κύκλο λειτουργίας του και που κράτησε από το Σεπτέμβριο του 2013 ως τον Ιούνιο του 2014.
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014....

Μια ακόμη σχολική χρονιά ξεκίνησε. Μα αυτή τη φορά δεν είμαστε μαζί. Μια άλλη δασκάλα, η αγαπητή κ. Βάσω, είναι η δασκάλα της τάξης σας. Κι εκείνη θα σας λέει τι και τι έχετε να διαβάσετε στο σπίτι. Από μένα πολλές ευχές σε όλους σας για ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ!!!!!!!!

27 Σεπ 2013

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Τη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των γονέων της τάξης μας με τη δασκάλα του τμήματος, και από ώρα 11.50 ως 15.15.

Επίσης αμέσως μετά τον αγιασμό, στις 11 Σεπτεμβρίου, ο Διευθυντής του Σχολείου κάλεσε τους γονείς της Πρώτης τάξης στην αίθουσα τελετών και τους μίλησε για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου και τους κανονισμούς που τον διέπουν.

Στις συναντήσεις αυτές αναλύθηκε διεξοδικά η τεράστια σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στην οικογένεια και στο σχολείο. Ας δούμε όμως και πώς θα γίνεται αυτή η συνεργασία. Ξεκινώντας από το νομικό πλαίσιο και το οποίο για τους εκπαιδευτικούς είναι εν πολλοίς δεσμευτικό:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 201 ΤΟΥ 1998


Άρθρο 11
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης

1. Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου

    Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπ/κών για θέματα αγωγής και αξιολόγησης των μαθητών, καθώς και οι συναντήσεις με τους γονείς πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και ευθύνη του Δ/ντή και εντάσσονται στον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ο οποίος γνωστοποιείται στο Σχολικό Σύμβουλο. Στις συναντήσεις αυτές μπορεί να μετέχει και o Σχολικός Σύμβουλος.

    Οι γονείς των μαθητών ενημερώνονται κατά το μήνα Σεπτέμβριο από το δάσκαλο της τάξης ή και από το διευθυντή για το ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του σχολείου, τη διδακτική πράξη, τη συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία, την οργάνωση της τάξης, τις απαιτήσεις του σχoλείου, τις προσδοκίες των γονέων και άλλα συναφή θέματα.

    Η ενημέρωση των γονέων μετά τη λήξη του τριμήνου γίνεται σύμφωνα με τα Π.Δ. που αφορούν την αξιολόγηση και τις εγκυκλίους της Δ/νσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδεfας. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου πραγματοποιείται, με ευθύνη του Δ/ντή, συνάντηση με τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, στους οποίους χορηγείται έλεγχος προόδου, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την περίπτωση Β (έντυπα) παραγρ. 5 του άρθρου 6 αυτού του Π.Δ. Οι συναντήσεις με τους γονείς κατά τάξη ή σχολείο γίνονται σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων σ' αυτές και εκτός ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Ν. 1566/85.

    Ο Δ/ντής του σχολείου καλεί το διδακτικό προσωπικό σε έκτακτη συνεδρίαση εκτός ωρών διδασκαλίας, πρoκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου ή για να αντιμετωπιστούν καταστάσεις που επηρεάζουν αρνητικά την εκπ/κή διαδικασία.

    Κάθε εκπ/κός ορίζει ημέρα και ώρα συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μία φορά το μήνα. Η ημέρα και η ώρα συνεργασίας καταγράφονται στο βιβλίο πράξεων του διδακτικού προσωπικού και γνωστοποιούνται στους γονείς. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα. Οι γονείς καλούνται να ενημερωθούν :

    1 ) για τη σχολική εργασία και την πρόοδο των παιδιών τους
    2 ) για γενικότερα θέματα αγωγής και επιμόρφωσης γονέων

    Συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων, τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο, οργανώνει το σχολικό συμβούλιο και συντονίζει ο Δ/ντής του σχολείου. Οι συγκεντρώσεις αυτές πραγματοποιούνται προκειμένου οι γονείς:

    1 ) να ενημερωθούν σε θέματα λειτουργίας του σχολείου και ,
    2 ) να παρακολουθήσουν προγράμματα επιμόρφωσης

    Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, ο δάσκαλος της τάξης συνεργάζεται με το διευθυντή του σχολείου, το σχολικό σύμβουλο και ασφαλώς με τους ενδιαφερόμενους γoνείς, οι οποίοι μπορούν ακόμη να καλούνται και μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος όταν ο δάσκαλος το κρίνει απαραίτητο. Η συνεργασία της σχολικής μονάδας και του σχολικού συμβούλου της Δημοτικής Εκπαίδευσης, μετά από συνεννόηση μεταξύ τους, μπορεί να επεκτείνεται στο σχολικό σύμβουλο της Ειδικής Αγωγής ή και σε άλλους ειδικούς επιστήμονες για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος. 

________________________________

Όπως λοιπόν προκύπτει από τα ανωτέρω η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια είναι και θεμιτή και επιβεβλημένη και υποχρεωτική. Διέπεται όμως από κάποιους κανόνες. Ένας από αυτούς αφορά και το χρόνο που θα γίνεται:  Εκτός ωρών διδασκαλίας!

Και οι ώρες διδασκαλίας για όλες τις τάξεις του σχολείου μας αρχίζουν από την ώρα της πρωινής προσευχής (08.10) έως τις 14.00 και με τη σημείωση πως ο χρόνος 8.00 - 8.10 είναι χρόνος υποδοχής των μαθητών και όχι συνεργασίας με τους γονείς.

Μάλιστα στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε και το εξής:

1) Σύμφωνα με τη με αριθμ, 2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ «… οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των παιδιών και αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδός τους από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του. Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους δασκάλους των τάξεων και μετά από άδεια του Διευθυντή του σχολείου».

Ταυτόχρονα όμως με τα ανωτέρω ισχύει και η πάγια διάταξη του νόμου 1566/1985 σύμφωνα με την οποία το εργασιακό ωράριο του εκπαιδευτικού ορίζεται σε έξι ώρες την ημέρα ή 30 την εβδομάδα:

Άρθρο 13
Εκπαιδευτικό προσωπικό δημοτικών σχολείων

8. Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 11. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών. 

(Σημείωση: Η παράγραφος 2, της περίπτωσης ΣΤ' του άρθρου 11 αφορά συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων και όχι συνεργασία με τους γονείς.) 

Για να συγκεραστούν λοιπόν όλες οι σχετικές διατάξεις των νόμων αλλά και να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το παιδαγωγικό συμφέρον - που θεωρεί εκ των ων ουκ άνευ τη συνεργασία δασκάλων και γονέων - είναι αδήριτη ανάγκη η ύπαρξη προγράμματος. Προγράμματος αφενός του σχολείου και προγραμματισμού αφετέρου των συναντήσεων.

Χωρίς ο δάσκαλος να γνωρίζει το πρόγραμμα εργασίας του, είναι αδύνατον να προγραμματίσει συνάντηση. Επιπλέον οφείλει να ενημερώνει και το διευθυντή του σχολείου και να λαμβάνει σχετική έγκριση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυθαίρετα να καλεί τους γονείς όποια ώρα του αρέσει και εν αγνοία του διευθυντή του σχολείου. Για το λόγο αυτό γίνεται και ειδική μνεία σε αντίστοιχο πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων του κάθε σχολείου και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Για το πότε θα γίνονται οι συναντήσεις και στη συνέχεια ο κάθε δάσκαλος ενημερώνει το διευθυντή για τη μέρα και την ώρα συνεργασίας που ορίζει μία φορά το μήνα.

Ο Σύλλογος λοιπόν διδασκόντων του σχολείου έκρινε πως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε ώρες απογευματινές, ακόμη και αν το επιθυμεί ο δάσκαλος της τάξης, καθώς απουσιάζει από το κτίριο ο διευθυντής και τίθεται θέμα ασφαλείας του χώρου. 

Τηρουμένων αυτών ορίστηκε και η πρώτη μας συνάντηση, τη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013. Η δασκάλα ενημερώθηκε από την Παρασκευή πως τη μέρα αυτή το διδακτικό της ωράριο λήγει στις 11.30 και σε συνεννόηση με το διευθυντή του σχολείου όρισε στις 11.50 συνεργασία με τους γονείς και στο χώρο της αίθουσας τελετών του σχολείου. Ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε καθώς η πρώτη αυτή συνάντηση με τους γονείς της Πρώτης είναι καθοριστικής σημασίας και πρέπει να γίνεται το ταχύτερο δυνατό μετά την έναρξη της χρονιάς.

Στο μέλλον όμως καλό θα είναι  να λάβουμε υπόψη και τον παράγοντα "μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου". Όχι μόνο γιατί "το λέει ο νόμος", μα γιατί είναι πολλαπλά ωφέλιμο να παρευρίσκεται και το ίδιο το παιδί κατά τη συνεργασία του γονέα του με τη δασκάλα. Επιπλέον υπάρχει ζήτημα χώρου για τις συναντήσεις μας κατά τις ώρες διδασκαλίας αλλά και υπερβολικού θορύβου όταν όλα τα παιδιά του σχολείου βρίσκονται στο κτίριο.

Και αυτό μόνο υπό την εξής προϋπόθεση μπορεί να γίνει: Να οριστεί συνάντηση με τους γονείς σε μέρα που η δασκάλα αναλαμβάνει εργασία μετά τις 8.10. Όταν δηλαδή την πρώτη ώρα ή και τη δεύτερη διδάσκουν άλλοι εκπαιδευτικοί στο τμήμα. Και όταν δε συντρέχει άλλος λόγος, πχ ορισμός συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων για τη μέρα αυτή, επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς, απεργία, απουσία του εκπαιδευτικού, διδακτική επίσκεψη  ή κάτι άλλο σοβαρό.

Με δεδομένο επίσης πως ελπίζουμε σύντομα να ξεκινήσει και η λειτουργία του Ολοήμερου, ώστε να υπάρχει και άλλος συνάδελφος από το προσωπικό του σχολείου στο κτίριο.

Αλλά και πως θα μας κοινοποιηθεί το οριστικό πρόγραμμα του σχολείου. Γιατί όσο απουσιάζουν εκπαιδευτικοί και δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα, πώς να κλείσεις συναντήσεις με τους γονείς;

Και πάντα μετά από άδεια του διευθυντή μας, ο οποίος αυτή την εβδομάδα έλαβε άδεια απουσίας από την υπηρεσία. Επομένως και δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν αιτήματα γονέων που δεν ήρθαν στη συνάντηση της Δευτέρας ή δεν μπόρεσαν να παραμείνουν για ατομική συνεργασία - αν και εδώ θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι ο νόμος προβλέπει συναντήσεις μια φορά το μήνα και μόνο αν προκύψουν προβλήματα γίνονται και ιδιαίτερες συναντήσεις. Κάτι που είναι και αυτονόητο, δεν μπορεί δηλαδή κάποιοι γονείς να μην έρχονται στις προγραμματισμένες συναντήσεις και να ακολουθούν τη διαδικασία του ξεχωριστού ραντεβού, όχι τουλάχιστον χωρίς να υφίσταται σοβαρός λόγος, δηλαδή κάποιο πρόβλημα.

Παρακαλώ μάλιστα εδώ να λάβετε υπόψη πως στις προγραμματισμένες συναντήσεις υπάρχει εισήγηση από το δάσκαλο για θέματα που απασχολούν όλους τους γονείς. Και είναι φύσει αδύνατον η εισήγηση αυτή να επαναλαμβάνεται ολόκληρη και ξεχωριστά σε όσους γονείς απουσίαζαν.

Για να αποφύγουμε πάντως όλους αυτούς τους σκοπέλους, προτείνονται τα εξής:

Να επικοινωνείτε με τη δασκάλα όταν κάποιο έκτακτο θέμα σας απασχολεί ακολουθώντας τις εξής εναλλακτικές λύσεις:

1. Δείτε το πρόγραμμα του παιδιού σας και τηλεφωνήστε στο γραφείο των εκπαιδευτικών σε ώρες που διαπιστώνετε ότι η δασκάλα έχει "κενή" ώρα, δηλαδή την ώρα που κάποιος άλλος εκπαιδευτικός διδάσκει στο Α2. Αν η δασκάλα δεν έχει άλλη ώρα να διδάξει στο τμήμα, ενδέχεται να έχει αποχωρήσει από το σχολείο. Προτιμήστε λοιπόν τα ενδιάμεσα "κενά" στο ημερήσιο πρόγραμμα. Το τηλεφώνημα αυτό δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη ζωντανή συνεργασία και επιπλέον οι εκπαιδευτικοί  κατά το χρόνο αυτό του "κενού" τους μπορεί να κληθούν να προσφέρουν κάποια άλλη εργασία (πχ διεκπεραίωση κάποιου εγγράφου ή επιτήρηση μαθητών που ο δάσκαλός τους απουσιάζει ή προετοιμασία φωτοτυπιών, τετραδίων κλπ για την τάξη κλπ). Παρακαλούμε λοιπόν να μη γίνεται κατάχρηση αυτής της λύσης. 

2. Όταν έρχεστε να πάρετε το παιδί σας στις 14.00 και είναι παρούσα η δασκάλα του τμήματος, είναι η καλύτερη ώρα να της ζητήσετε να σας ορίσει κάποιο ιδιαίτερο ραντεβού. Ή αν είναι κάτι σύντομο, να το συζητήστε αμέσως μαζί της. Όχι όμως το πρωί, την ώρα της υποδοχής των παιδιών, εκτός και είναι κάτι επείγον και κυρίως θέμα υγείας του παιδιού. 

3. Πάνω δεξιά στο ιστολόγιο θα βρείτε το e-mail της δασκάλας της τάξης. Στείλτε της μήνυμα και θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό. 

4. Στείλτε με το παιδί σας γραπτό σημείωμα στη δασκάλα αν η εργασία σας δε σας επιτρέπει να έρθετε στο σχολείο και εκθέστε το θέμα που σας απασχολεί. Καλύτερα βέβαια το σημείωμα να το παραδώσει όποιος ενήλικος συνοδεύει το παιδί. 

Να έχετε επίσης υπόψη πως όταν ετοιμαστεί το οριστικό πρόγραμμα του σχολείου, η δασκάλα όχι μόνο θα ορίσει τη μία φορά το μήνα που προβλέπει ο νόμος για συναντήσεις με τους γονείς αλλά και θα σας υποδείξει μία μέρα της εβδομάδας που θα μπορεί μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου να παραμείνει στο σχολείο και να κουβεντιάσει μαζί σας  όλα τα τρέχοντα ζητήματα που σας απασχολούν. Παρακαλώ όμως αυτό να μη γίνει αφορμή για απουσίες στις προγραμματισμένες μηνιαίες συναντήσεις όπου τονίζω θα υπάρχουν εισηγήσεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους γονείς.

Επιπλέον: Σε περιπτώσεις  που υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος, η δασκάλα δεν έχει αντίρρηση να δώσει και τον αριθμό του κινητού της τηλεφώνου ώστε να διευκολύνει τους γονείς  που αντιμετωπίζουν οξυμένο ζήτημα για άμεση επικοινωνία και σε ώρες εκτός σχολείου. Αν λοιπόν συντρέχει τέτοιος λόγος, δεν έχετε παρά να ζητήσετε από τη δασκάλα να σας δώσει τον αριθμό.

Σε κάθε περίπτωση με την καλή διάθεση όλων ελπίζω να βρούμε τον τρόπο για καλή και στενή συνεργασία. Γιατί χωρίς τη δική σας βοήθεια, το έργο των δασκάλων δεν μπορεί να αποδώσει το καλύτερο αποτέλεσμα για το παιδί σας. Μας είστε απαραίτητοι! Και σας θέλουμε βοηθούς μας και συνεργάτες μας.

Με εκτίμηση 

η δασκάλα των παιδιών σας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου