ΑΚΟΥΣΑΤΕ! ΑΚΟΥΣΑΤΕ!


Τα νέα μας:

ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Το ιστολόγιο έχει ολοκληρώσει τον κύκλο λειτουργίας του και που κράτησε από το Σεπτέμβριο του 2013 ως τον Ιούνιο του 2014.
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014....

Μια ακόμη σχολική χρονιά ξεκίνησε. Μα αυτή τη φορά δεν είμαστε μαζί. Μια άλλη δασκάλα, η αγαπητή κ. Βάσω, είναι η δασκάλα της τάξης σας. Κι εκείνη θα σας λέει τι και τι έχετε να διαβάσετε στο σπίτι. Από μένα πολλές ευχές σε όλους σας για ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ!!!!!!!!

18 Ιαν 2014

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699 -  2 Οκτωβρίου 2008

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 1
Έννοιες − Σκοπός

1. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο
των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μα−
θητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευ−
τικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες. Η πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει και
να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα
της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο
μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας
και να μεριμνά για την παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των
ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές
βαθμίδες. Δεσμεύεται επίσης να διασφαλίζει σε όλους
τους πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμ−
μετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη δι−
αβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη
κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και
στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.
Η πολιτεία αλλά και όλες οι υπηρεσίες και οι λει−
τουργοί του Κράτους οφείλουν να αναγνωρίζουν την
αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και
ως ένα σύνθετο κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο και
σε κάθε περίπτωση να αποτρέπουν τον υποβιβασμό των
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη συμμετοχή
ή στη συνεισφορά τους στην κοινωνική ζωή.

2. Όπου στη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «ειδική
αγωγή» αντικαθίσταται με τον όρο «ειδική αγωγή και
εκπαίδευση».

3. Ως «διάγνωση» κατά τις διατάξεις του παρόντος
νόμου νοείται η εκπαιδευτική αξιολόγηση με σκοπό τη
συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων που θα βοηθή−
σουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων – παρεμβάσεων.

4. Όλες οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου αναφέρονται
σε άτομα με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες ή σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκτός
εάν στο κείμενο του νόμου ορίζεται διαφορετικά.

5. Διαφορική διάγνωση ή διαφοροδιάγνωση είναι η
διαγνωστική διαδικασία μέσω της οποίας αποκλείονται
παθήσεις με παρόμοια συμπτώματα ώστε να καταλήξου−
με στην επικρατέστερη διάγνωση. Η διαφορική διάγνω−
ση αποτελεί μέρος της διεπιστημονικής αξιολόγησης
με σκοπό τη συγκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων
για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων εκπαι−
δευτικών προγραμμάτων και την παροχή κατάλληλων
υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών.

Άρθρο 2
Οργάνωση και στόχοι της ΕΑΕ
Συμμετοχή του αναπηρικού κινήματος

1. Η ΕΑΕ, όπως και η γενική εκπαίδευση, είναι υπο−
χρεωτική και λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της
ενιαίας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Το κράτος
υποχρεούται να παρέχει ΕΑΕ σε σχολεία Προσχολικής,
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Απο−
κλειστικός φορέας της ΕΑΕ είναι το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Το είδος και
ο βαθμός των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών προσ−
διορίζουν τη μορφή, τον τύπο και την κατηγορία των
σχολικών μονάδων ΕΑΕ.

2. Στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της ΕΑΕ περιλαμβά−
νονται η διαφοροδιάγνωση, η διάγνωση, η αξιολόγηση
και αποτύπωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η
συστηματική παιδαγωγική παρέμβαση με εξειδικευμένα
και κατάλληλα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά εργαλεία
και προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται από τα κατά
τόπους Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και
Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ)
που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 12 του παρόντος
νόμου και από τις δημόσιες ιατροπαιδαγωγικές υπη−
ρεσίες. Η ΕΑΕ περιλαμβάνει σχολικές μονάδες ειδικής
εκπαίδευσης με κατάλληλες κτιριολογικές υποδομές,
προγράμματα συνεκπαίδευσης, προγράμματα διδασκα−
λίας στο σπίτι, καθώς και τις αναγκαίες διαγνωστικές,
αξιολογικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

3. Στις Σχολικές Μονάδες Eιδικής Aγωγής και Eκ−
παίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και κατά τη συνεκπαίδευση στα
γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προ−
γράμματα, ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, για όσο χρονικό
διάστημα είναι αναγκαίο ή και για ολόκληρη τη διάρ−
κεια της σχολικής ζωής τους. Προγράμματα συστημα−
τικής παρέμβασης όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία,
φυσιοθεραπεία και κάθε άλλη υπηρεσία που στηρίζει
την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών, αξιολόγηση και
παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη, παρέχονται
κατά κύριο λόγο μέσα από τις ΣΜΕΑΕ και επικουρικά
από τα ΚΕΔΔΥ.

4. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτι−
κές ανάγκες παρέχεται ΕΑΕ, η οποία −στο πλαίσιο των
σκοπών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθ−
μιας, τριτοβάθμιας, μη τυπικής, άτυπης και δια βίου εκ−
παίδευσης− επιδιώκει να αναπτύξει την προσωπικότητά
τους και να τους καταστήσει κατά το δυνατόν ικανούς
για αυτόνομη συμμετοχή στην οικογενειακή, επαγγελ−
ματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή.

5. Η ΕΑΕ επιδιώκει ιδίως:

α) την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προ−
σωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες,

β) τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και
δεξιοτήτων τους, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή
η επανένταξή τους στο γενικό σχολείο, όπου και όταν
αυτό είναι δυνατόν,

γ) την αντίστοιχη προς τις δυνατότητές τους ένταξη
στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην
επαγγελματική δραστηριότητα και

δ) την αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωσή τους
με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους
εξέλιξη, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους προσβα−
σιμότητας των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των εκπαιδευτικών
ή/και γονέων και κηδεμόνων με αναπηρία, σε όλες τις
υποδομές (κτιριακές, υλικοτεχνικές συμπεριλαμβανο−
μένων των ηλεκτρονικών), τις υπηρεσίες και τα αγαθά
που αυτά διαθέτουν. Η εφαρμογή των αρχών του «Σχε−
διασμού για Όλους (Design for All)» για τη διασφάλιση
της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία είναι
υποχρεωτική τόσο κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτι−
κών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού όσο
και κατά την επιλογή του πάσης φύσεως εξοπλισμού
(συμβατικού και ηλεκτρονικού), των κτιριακών υποδομών
αλλά και κατά την ανάπτυξη όλων των πολιτικών και
διαδικασιών των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.

6. Οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται με:

α) την έγκαιρη ιατρική διάγνωση,

β) τη διάγνωση και αξιολόγηση των ειδικών εκπαι−
δευτικών αναγκών τους στα ΚΕΔΔΥ και στα δημόσια
Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ),

γ) τη συστηματική παρέμβαση που πραγματοποιείται
από την προσχολική ηλικία στις κατά τόπους ΣΜΕΑΕ, με
τη δημιουργία τμημάτων Πρώιμης Παρέμβασης (ΠΠ),

δ) την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμά−
των και προγραμμάτων αποκατάστασης, την προσαρ−
μογή του εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού, τη χρη−
σιμοποίηση ειδικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου
του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του λογισμικού και την
παροχή κάθε είδους διευκολύνσεων και εργονομικών
διευθετήσεων από τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων δυο συμβουλευτικές−γνω−
μοδοτικές επιτροπές, μία για την παρακολούθηση της
φυσικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
στις εκπαιδευτικές και διοικητικές δομές του Υπουργεί−
ου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και μία για την
παρακολούθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας
του εκπαιδευτικού υλικού και των διαδικτυακών τόπων.
Στις επιτροπές αυτές συμμετέχουν − μεταξύ άλλων −
και εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι
κανόνες λειτουργίας τους.

8. Στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας συμμετέχει με
εκπρόσωπό της η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία.

Άρθρο 3
Μαθητές με αναπηρία
και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περί−
οδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές
δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών,
γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και
νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη
διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία
της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μα−
θητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική
αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί,
αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες
ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια
μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας−λόγου, ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυ−
σαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο
ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα,
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού),
ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην κα−
τηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική
επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγο−
ντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

2. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματι−
κές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά
λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκα−
τάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα
άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

3. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι
και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές
ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που
υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλι−
κιακή τους ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανατίθεται η ανάπτυξη προ−
τύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμ−
μάτων για τους μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα
Α.Ε.Ι. που, κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδη−
λώνουν ενδιαφέρον. Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν
εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου.

[...]

Άρθρο 6
Φοίτηση

1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες μπορούν να φοιτούν:

α) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον
πρόκειται για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες,
υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο
οποίος συνεργάζεται κατά περίπτωση με τα ΚΕΔΔΥ,
με τους σχολικούς συμβούλους γενικής και ειδικής εκ−
παίδευσης και τους συμβούλους ΕΕΠ.

β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλ−
ληλη στήριξη−συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ,
όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παράλληλη στήρι−
ξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη
ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σο−
βαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή
τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο,
τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται
απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ – εξαι−
τίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Στην
τελευταία περίπτωση η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτι−
κό μπορεί να γίνεται σε μόνιμη και προγραμματισμένη
βάση. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά
το οικείο ΚΕΔΔΥ το οποίο με γραπτή γνωμάτευσή του
καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτω−
ση. Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται
στη διεύθυνση του σχολείου και μέσω της οικείας διεύ−
θυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΕΑΕ
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
για έγκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης. Ο χρόνος
υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από
την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20ή
Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

γ) Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα
Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχο−
λεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με δύο
(2) διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων:

αα) Κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα, που καθορί−
ζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ για τους μαθητές
με ηπιότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το
οποίο για κάθε μαθητή δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε
(15) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Στα ΤΕ μπορούν να
φοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση από διαγνω−
στικό φορέα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του σχολικού
συμβούλου ΕΑΕ. Για την ίδρυση ΤΕ απαραίτητη προϋπό−
θεση είναι να υπάρχουν κατ’ ελάχιστον τρεις μαθητές
και σχετική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία. Σε
περιπτώσεις συστεγαζόμενων ή γειτονικών σχολικών
μονάδων, τα ΤΕ συνενώνονται μέχρι του μέγιστου αριθ−
μού δώδεκα (12) μαθητών ανά ΤΕ.

ββ) Εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμ−
μα διευρυμένου ωραρίου, που καθορίζεται με πρόταση
του οικείου ΚΕΔΔΥ, για τους μαθητές με σοβαρότε−
ρης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες
δεν καλύπτονται από αντίστοιχες με το είδος και το
βαθμό αυτοτελείς σχολικές μονάδες. Το εξειδικευμένο
πρόγραμμα μπορεί να είναι ανεξάρτητο από το κοινό,
σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. Στις περιπτώ−
σεις αυτές η συνδιδασκαλία γίνεται σύμφωνα με τις
προτάσεις των διαγνωστικών υπηρεσιών.

Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να μειώνεται
αναλογικά ο αριθμός των μαθητών και οι παραπάνω
μαθητές να κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας
τάξης.

2. Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν ή σε
αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ ή σε σχολεία της γενικής εκπαίδευ−
σης ή σε ΤΕ με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με το
είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες που απορρέουν από αυτή.

3. Για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται
επαρκής όταν:

α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει
το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από
το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το
ωρολόγιο πρόγραμμα και

β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά
δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται
αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα
αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από
τον φορέα υλοποίησης.

4. Όταν η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθίσταται ιδιαίτερα
δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προ−
γράμματος ή στα τμήματα ένταξης, λόγω των ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών τους, η εκπαίδευση των μαθη−
τών αυτών παρέχεται:

α) Σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ.

β) Σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως
αυτοτελή είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων σε
νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα αγωγής
ανηλίκων, ιδρύματα χρονίως πασχόντων ή Υπηρεσίες
εκπαίδευσης και αποκατάστασης των Μονάδων Ψυχι−
κής Υγείας, εφόσον σε αυτά διαβιούν άτομα σχολικής
ηλικίας με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Οι εκπαιδευτικές αυτές δομές θεωρούνται ΣΜΕΑΕ που
υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, εμπίπτουν στο πλαίσιο της ΕΑΕ παιδιών
σχολικής ηλικίας και εφαρμόζουν εκπαιδευτικά προ−
γράμματα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι λεπτομέρειες οργάνω−
σης και λειτουργίας αυτών των ΣΜΕΑΕ ρυθμίζονται από
κοινές υπουργικές αποφάσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων
Υπουργών. Φορείς, Ν.Π.Ι.Δ., πιστοποιημένοι από το Ε.ΚΕ.
ΠΙΣ., μπορούν να παρέχουν ισότιμα με τις ΣΜΕΑΕ του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Εκπαί−
δευση, Κατάρτιση και Συμβουλευτικές Υποστηρικτικές
Υπηρεσίες σε άτομα άνω των δεκαπέντε (15) ετών με
βαριά νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες.
γ) Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται ανα−
γκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα
υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και
φοίτηση των μαθητών στο σχολείο. Η έγκριση της δι−
δασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του περιφερει−
ακού διευθυντή εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας
στην οποία φοιτά ο μαθητής, κατόπιν αιτιολογημένης
πρόσφατης ιατρικής γνωμάτευσης, στην οποία αναγρά−
φεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι.

Η γνωμάτευση αυτή παρέχεται από δημόσια ιατροπαι−
δαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή. Οι
προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις διέπονται από
τις διατάξεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων. Στο πρόγραμ−
μα διδασκαλίας στο σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται
και το σύστημα της τηλεεκπαίδευσης.

5. Για κάθε μαθητή με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτι−
κές ανάγκες, το ΕΠΕ σχεδιάζεται από τη διεπιστημονική
ομάδα του οικείου ΚΕΔΔΥ, συντάσσεται και υλοποιείται
από τον αρμόδιο εκπαιδευτικό ΕΑΕ, σε συνεργασία με
τον εκπαιδευτικό της τάξης, τον σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ
και τον σύμβουλο ΕΕΠ. Στο σχεδιασμό του ΕΠΕ συμμετέ−
χει και ο γονέας ή ο κηδεμόνας του μαθητή και το ΕΕΠ
των ΣΜΕΑΕ, μετά από πρόσκληση του οικείου ΚΕΔΔΥ.

[...]

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΔΩ   http://dipe.thesp.sch.gr/

______________________________________________________________

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (DOC)

Υπενθυμίζουμε ότι πρόσφατα τοποθετήθηκε στο σχολείο μας ειδική παιδαγωγός, η κ. Μαρία Αναστασοπούλου, και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης του σχολείου μας. (πχ αξιολόγηση μαθητών, συνεργασία με γονείς παιδιών που προτίθενται να φοιτήσουν στο τμήμα ένταξης κλπ)

Επιπλέον για τους επόμενους 6 μήνες  τοποθετήθηκε και ψυχολόγος, η κ. Άννα Πετρά, και αναμένεται σύντομα να αναλάβει δραστηριότητες στα πλαίσια των καθηκόντων της.

Θα τονίσουμε επίσης πως από την αρχή της χρονιάς έχουν γίνει όλες οι δέουσες ενέργειες για θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που αφορούν μαθητές του τμήματός μας και σε συνεργασία με την τότε ειδική παιδαγωγό του σχολείου μας. Έτσι την τάξη μας έχουν επισκεφθεί τόσο η σύμβουλος της γενικής αγωγής, η κ. Έφη Χριστοπούλου, όσο και ο σύμβουλος της ειδικής αγωγής, ο κ. Ανδριανός Μουταβελής, και έδωσαν σχετικές οδηγίες.  

Επιπλέον επισημάνθηκαν προς τα αρμόδια όργανα του σχολείου σχετικά θέματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής (πχ τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων για μείωση του θορύβου από την αυλή) και ήδη προωθείται η επίλυσή τους μέσω του Δήμου.

Ταυτόχρονα επιδιώκεται η στενή συνεργασία με τους γονείς, τόσο με ομαδικές συγκεντρώσεις κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, και σύμφωνα με το σχετικό προεδρικό διάταγμα που προβλέπει ορισμό μίας ημέρας του μήνα για συνεργασία με τους γονείς, αλλά και με ατομικές συναντήσεις τόσο την πρώτη Τρίτη όσο και όλες τις άλλες εργάσιμες Τρίτες. Γιατί αν η συνεργασία σχολείου - οικογένειας είναι πρωταρχικής σημασίας για όλους τους μαθητές, στην περίπτωση των παιδιών που χρήζουν ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι ακόμη σημαντικότερη.

Τέλος παρακαλούμε να επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα του σχολείου και να διαβάσετε ένα πολύ χρήσιμο έγγραφο για όσα παιδάκια αντιμετωπίζουν φωνολογικές διαταραχές:

http://5dim-n-smyrn.att.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/19-joomla/50-upgradersΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου